• slide11.jpeg

Wat wij geloven

1. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.
2. Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat en zich laat kennen als: God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.
3. Wij geloven dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, Hij is de Zoon van God, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, God die vlees-en-bloed geworden is.
4. Wij geloven dat alle mensen van God vervreemd zijn door het overtreden van zijn wetten en daarom herstel nodig hebben. Deze relatie met God kan enkel hersteld worden door het geloof 5. in het door God geëiste plaatsvervangend bloedoffer, niet door het naleven van regels of door rechtvaardige daden.
6. Wij geloven dat Jezus, als het zoenoffer voor de zonden van de hele mensheid, deze eis van God vervuld heeft. Hij stierf, werd begraven, is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel en zal terugkomen.
7. Wij geloven dat God de Heilige Geest aan de gelovigen gegevens heeft om hen te bemoedigen, toe te rusten en kracht te geven voor de dienst van Christus.
8. Wij geloven dat Christus zijn kerk de opdracht gegeven heeft om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld, om de gelovigen te dopen en tot zijn discipelen te maken.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief