• slide10.jpeg

Drugsverslaving is doorgedrongen in allerlei etnische groepen in de Israëlische samenleving, maar de meeste verslaafden die we in Tel Aviv tegenkomen zijn immigranten uit de voormalige Sovjet Unie, tussen de twintig en veertig jaar oud. Naast hen zorgen we ook voor geboren Israëliërs, Joden en Arabieren, en anderen. Uiteindelijke profiteren niet alleen zij van onze hulp, maar ook hun omgeving; familie, vrienden en collega’s.

We zien tot ons verdriet jonge mensen - drugsverslaafden, prostituees en daklozen - sterven op de straten van Tel Aviv. Degenen die in leven weten te blijven, leiden een bestaan in slavernij, wat geen ‘leven’ kan worden genoemd. Drugsverslaafden verliezen al hun bezittingen, familie en gezondheid. Met de tijd worden ze net zo ziek en vermagerd als de gevangenen vroeger in concentratiekampen. Deze mensen, duizenden jongvolwassenen, zijn een van de meest kwetsbare groepen in de Israëlische samenleving, omdat niemand om hen geeft. Verslavingen zijn vreselijke ziekten, niemand kan mensen volledig tot genezing brengen dan God.

Ons werk met drugsverslaafden begon in 2005 met straatevangelisatie en Bijbelstudies. Zeven jaar later, in 2012, drukte God ons op het hart om een opvangcentrum in de armste wijk van Tel Aviv te beginnen. Het Aviv centrum is gevestigd naast het oude busstation van Tel Aviv – dat nu geldt als verzamelplek voor drugsdealers en prostituees. Het busstation staat ook wel bekend als ‘de laatste stop’. Als mensen dáár terechtkomen, kunnen zij sociaal gezien niet dieper zinken.

Ons centrum is zes dagen per week geopend. Honderden verslaafden komen elke maand langs. Zij komen bijvoorbeeld voor een kop soep, schone kleren of hebben eerste hulp nodig vanwege ernstige wonden van het spuiten van harddrugs. In het centrum laten wij hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus zien en leren we hen lessen uit het Woord.

Aviv Ministries verwijst verslaafden naar verschillende christelijke opvangcentra door heel Israël. Het eerste rehabilitatiecentrum werd in 2013 geopend in Beer Sheva, een woestijnplaats in het zuiden van Israël. Het centrum is alleen beschikbaar voor mannen. De opgenomen jongvolwassenen moeten daar samen van hun verslaving af zien te komen. De ingezetenen krijgen discipelschapstraining, doen samen Bijbelstudie en gaan mee naar een messiaanse gemeente op zaterdag.

We zijn blij met een ieder die besluit zich op te laten nemen in het opvanghuis. In plaats van de dag beginnen met een naald, starten ze nu met Bijbel lezen en gebed. Hun transformatie is een wonder van de Heer.

Aviv Ministries ziet een grote oogst en mogelijkheden in het werk onder drugsverslaafden. Als we hen van de straat en de drugs af weten te houden, kan er herstel plaatsvinden van verbroken (familie)relaties, werk worden gezocht en aansluiting bij een plaatselijke gemeente. Sommigen eindigen zelfs als voorganger of leider van een ministry.

1. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.
2. Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat en zich laat kennen als: God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.
3. Wij geloven dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, Hij is de Zoon van God, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, God die vlees-en-bloed geworden is.
4. Wij geloven dat alle mensen van God vervreemd zijn door het overtreden van zijn wetten en daarom herstel nodig hebben. Deze relatie met God kan enkel hersteld worden door het geloof 5. in het door God geëiste plaatsvervangend bloedoffer, niet door het naleven van regels of door rechtvaardige daden.
6. Wij geloven dat Jezus, als het zoenoffer voor de zonden van de hele mensheid, deze eis van God vervuld heeft. Hij stierf, werd begraven, is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel en zal terugkomen.
7. Wij geloven dat God de Heilige Geest aan de gelovigen gegevens heeft om hen te bemoedigen, toe te rusten en kracht te geven voor de dienst van Christus.
8. Wij geloven dat Christus zijn kerk de opdracht gegeven heeft om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld, om de gelovigen te dopen en tot zijn discipelen te maken.

1. Wij geloven dat de eerste prioriteit van ieder christen, die zijn Heer en Heiland wil volgen, is om het evangelie helpen uit te dragen en dat het uiteindelijke doel van alle kerkelijke activiteiten of discipelschapsprogramma's gericht moet zijn op het bereiken van hen die verloren zijn.

2. Wij geloven dat de reddende boodschap door woord en daad verkondigd wordt. Er hoort een gezonde balans te zijn tussen het verkondigen van het goede nieuws van Gods liefde en het in praktijk brengen van deze liefde. Liefdadigheid alleen, zonder de reddende boodschap, is geen echte hulp omdat het geen eeuwigdurende vrucht draagt.

3. Wij zijn ervan overtuigd dat Jezus zich op de verschoppelingen -tollenaars en hoeren- richtte omdat zij meer openstonden voor het evangelie dan andere groepen. Zich bewust van hun zonden waren ze op zoek naar hulp en stonden open voor bekering. Vandaag de dag zien wij hetzelfde beeld: de verslaafden, prostituees en daklozen staan, van alle groepen in het huidige Israel, het meest open voor het reddende evangelie. Wij zijn daarom van mening dat meer werk gestoken moet worden in het bereiken van deze groepen omdat het dienen van deze mensen ongetwijfeld na aan Gods hart ligt ("Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;..." - Mattheus 25:35).

4. Wij geloven dat iedere verslaafde die definitief gebroken heeft met zijn verslaving een wandelend wonder is en een teken van Gods glorie. Ex-verslaafden zijn daardoor een krachtig getuigenis naar vrienden en familie.

5. Wij geloven dat als ex-verslaafden discipelen geworden zijn en onderwijs gekregen hebben, zij grote mogelijkheden hebben om leiders van kerkgemeenschappen of van bedieningen te worden. Wij hebben dit meermaals met eigen ogen zien gebeuren.

6. Omdat onze activiteiten niet door de Israëlische overheid gefinancierd wordt en wij de verslaafden geen geld vragen voor hun verblijf in ons afkick-centrum, geloven wij dat onze Aviv-ministry enkel meer vrucht kan dragen door de hulp van Christenen binnen en buiten Israel die ons steunen met gebed, met korte bezoeken en met financiële en andere vormen van ondersteuning.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief